.     .     .
1-دانشگاه ها ، مراکز عالی و پژوهشکده ها
       آدرس و اطلاعات تماس دانشگاه های آزاد اسلامی       
       آدرس و اطلاعات تماس مراکز آموزش عالی دولتی
       آدرس و اطلاعات تماس مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
       آدرس و اطلاعات تماس مراکز آموزش علمی و کاربردی
       آدرس و اطلاعات تماس مراکز و دانشگاه های فرهنگیان
       آدرس و اطلاعات تماس موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی
       آدرس و اطلاعات تماس موسسات آموزش عالی آزاد
       آدرس و اطلاعات تماس  مراکز و موسسات پژوهشی و فناوری       
      
2- حوزه ها و مراکز علوم دینی
3-  اطلاعاتی در خصوص مدارس
4- آدرس و اطلاعات آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای
5- پارک علم و فناوری خراسان رضوی
6-آثار باستانی و تاریخی
7- مراکز تفریحی و سرگرمی
8-سمینارها و همایش های فناوری اطلاعات