.     .     .
آدرس : خیابان بهار ، چهارراه استانداری ، استانداری ، ساختمان شهدای دولت ، طبقه همکف ، اداره کل روابط عمومی و تشریفات استانداری 

شماره  تماس :                            
051-38595069   

پست الکترونیک : 
ravabetomomi4@khorasan.ir