شناسنامه ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)
شناسه خدمت : 10032154104
عنوان خدمت : ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : اصل کپی کارت آمایش زوج و زوجه-کپی و اصل عقدنامه فیش واریزی و عکس 3در4 زوج و زوجه
شرح خدمت: افرادی که دارای کارت آمایش معتبر می باشند جهت تفکیک خانوار از خانواده پدری خود با مراجعه به ادارات اتباع یا دفاتر کفالت در صورت واگذاری تشکیل پرونده داده و پس از ثبت در سامانه نجوا کارت آمایش باطل میگردد و برای آنها برگه تردد 90 روزه با کد خانوار جدید صادر می گردد
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
اداره کل پاسخگو: اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138225280
پست الکترونیکی atba_khorasanr@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-انتهای خیابان هاشمیه- بین نماز 1و 3