شناسنامه رسیدگی به تقاضای تابعیت (در اجرای مواد 979-980-982-983-984-985 قانون مدنی)
شناسه خدمت : 10012154102
عنوان خدمت : رسیدگی به تقاضای تابعیت (در اجرای مواد 979-980-982-983-984-985 قانون مدنی)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : تکمیل پرسشنامه همراه الصاق یک قطعه عکس 3 در 4 - تصویر مدارک هویتی - تصویر کامل مدارک هویتی ایرانی در صورت ایرانی بودن همسر و فرزندان - تصویر کامل مدارک مربوط به همسر و فرزندان - در صورت اشتغال به تحصیل تصویر آخرین مدرک تحصیلی با ارائه گواهی مربوطه - در صورت اشتغال به کار تصویر پروانه کار - درصورت دارا بودن سوابق ایثارگری ارائه اصل گواهی از سازمان مربوطه
شرح خدمت: برابر مقررات موجود اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر در صورتی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت ج . ا .ایران باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده 979 قانون مدنی درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امورخارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور تسلیم نمایند.
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
اداره کل پاسخگو: اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138225280
پست الکترونیکی atba_khorasanr@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-انتهای خیابان هاشمیه- بین نماز 1و 3