نام شهرستان : مشهد
جمعیت : 3069941
مساحت : 9141.67km2
تعداد بخش ها : 3
سایت فرمانداری
http://mashhad.khorasan.ir