شناسنامه ثبت مشخصات ولادت
شماره ردیف : ۱
شناسه : 9
عنوان خدمت : ثبت مشخصات ولادت
عنوان فرایند : ساماندهی اتباع خارجی مجاز
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : سال
مدارک لازم برای انجام خدمت : ارائه گواهی ولادت معتبر از سوی مراجع ذیصلاح - ارائه کارت شناسایی والدین - ارائه فیش واریزی - عکس و سی دی
رویداد مرتبط با : تولد,سایر . . . کلیه موارد فوق را شامل می شود
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان : اتباع افغانی دارای فرزند فاقد مدرک
ماهیت خدمت : تصدی گری
تعداد بار مراجعه حضوری : 3 بار
روش اجرایی : شناسایی فرزندان اتباع خارجی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
سایر:(ذکر گردد) اعلام مراتب و نحوه خدمات بصورت مکتوب و در قالب صورتجلسات تنظمی و ا بلاغ می گیردد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 15 روز
شرح خدمت :
فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی دارنده کارت آمایش معتبر که تاکنون موفق به ثبت مشخصات نگردیده اند پس از ارائه مدارک مثبت و بررسی توسط کارشناس مربوطه در سیستم نجوا شناسایی و جهت آنان برگه تردد صادر می گردد
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : سال