شناسنامه رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاههای اجرایی استان
شماره ردیف : ۱
شناسه : 41
عنوان خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاههای اجرایی استان
عنوان فرایند : بازرسی از دستگاههای اجرایی استان، استانداری و واحد های تابعه
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست و شکایت ارباب رجوع
رویداد مرتبط با : سایر . . . کلیه موارد فوق را شامل می شود
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان : تمام مردم استان
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری :
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
اینترنتی:(آدرس اینترنتی),تلفن گویا یا مرکز تماس: (ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا) ,سایر:(ذکر گردد) اعلام مراتب و نحوه خدمات بصورت مکتوب و در قالب صورتجلسات تنظمی و ا بلاغ می گیردد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 15 روز
شرح خدمت :
تمامی مردم استان در صورت داشتن هرگونه درخواست و شکایات با در دست داشتن مستندات به دفتر مراجعه نموده و پس از بررسی کارشناس با دستگاه ذیربط مکاتبه جهت رفع مشکل صورت می گیرد.
سطح خدمت : 1
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : روز