شناسنامه رسیدگی به شکایات مناقصات
شماره ردیف : ۱
شناسه : 35
عنوان خدمت : رسیدگی به شکایات مناقصات
عنوان فرایند : انجام امور دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایات مناقصات
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : سال
مدارک لازم برای انجام خدمت : مکاتبه شاکی واسناد ومدارک مربوطه
رویداد مرتبط با : کسب و کار
نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
خدمت گیرندگان : دستگاه های اجرایی
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری : 2 بار
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
سایر:(ذکر گردد) اعلام مراتب و نحوه خدمات بصورت مکتوب و در قالب صورتجلسات تنظمی و ا بلاغ می گیردد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 1 ماه
شرح خدمت :
رسیدگی به شکایات پیمانکاران درمورد عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات درانتخاب پیمانکار برنده مناقصه
سطح خدمت : 1
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : سال