شناسنامه ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)
شماره ردیف : ۱
شناسه : 19
عنوان خدمت : ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)
عنوان فرایند : ساماندهی اتباع خارجی مجاز
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : اصل کپی کارت آمایش زوج و زوجه-کپی و اصل عقدنامه فیش واریزی و عکس 3در4 زوج و زوجه
رویداد مرتبط با : ازدواج
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری : سه بار و در صورت واگذاری به دفاتر کفالت یکبار
روش اجرایی : تفکیک خانوار
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات ,سایر:(ذکر گردد) اعلام مراتب و نحوه خدمات بصورت مکتوب و در قالب صورتجلسات تنظمی و ا بلاغ می گیردد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : یک هفته
شرح خدمت :
افرادی که دارای کارت آمایش معتبر می باشند جهت تفکیک خانوار از خانواده پدری خود با مراجعه به ادارات اتباع یا دفاتر کفالت در صورت واگذاری تشکیل پرونده داده و پس از ثبت در سامانه نجوا کارت آمایش باطل میگردد و برای آنها برگه تردد 90 روزه با کد خانوار جدید صادر می گردد
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : ماه