شناسنامه رسیدگی به تقاضای تابعیت (در اجرای مواد 979-980-982-983-984-985 قانون مدنی)
شماره ردیف : ۱
شناسه : 12
عنوان خدمت : رسیدگی به تقاضای تابعیت (در اجرای مواد 979-980-982-983-984-985 قانون مدنی)
عنوان فرایند : ساماندهی اتباع خارجی مجاز
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : سال
مدارک لازم برای انجام خدمت : تکمیل پرسشنامه همراه الصاق یک قطعه عکس 3 در 4 - تصویر مدارک هویتی - تصویر کامل مدارک هویتی ایرانی در صورت ایرانی بودن همسر و فرزندان - تصویر کامل مدارک مربوط به همسر و فرزندان - در صورت اشتغال به تحصیل تصویر آخرین مدرک تحصیلی با ارائه گواهی مربوطه - در صورت اشتغال به کار تصویر پروانه کار - درصورت دارا بودن سوابق ایثارگری ارائه اصل گواهی از سازمان مربوطه
رویداد مرتبط با : سایر . . . کلیه موارد فوق را شامل می شود
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان : اتباع خارجی دارنده مدارک اقامتی قانونی و واجد شرایط ماده 979 قانون مدنی
ماهیت خدمت : تصدی گری
تعداد بار مراجعه حضوری : حداقل 3 بار
روش اجرایی : اخذ تابعیت
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
سایر:(ذکر گردد) اعلام مراتب و نحوه خدمات بصورت مکتوب و در قالب صورتجلسات تنظمی و ا بلاغ می گیردد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 2 تا 4 ماه
شرح خدمت :
برابر مقررات موجود اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر در صورتی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت ج . ا .ایران باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده 979 قانون مدنی درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امورخارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور تسلیم نمایند.
سطح خدمت : ملی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : سال