نمایش گراف  درجه بندی شهرداری ها (تعیین درجه و ارتقاء)